KINNITATUD

 

 

Vasalemma Vallavolikogu

 

31.05.2016 määrusega nr 6

 

 

 

 

 

 

           VASALEMMA LASTEAED SAJAJALGNE

 

                       ARENGUKAVA 2016-2020

 

SISUKORD

 

1. Sissejuhatus ……………………………………………………………………………….4

 

1.1 Lasteaia kirjeldus ja tänane olukord …………………………………………....4

 

1.2 Ajalugu ……………………………………………………………………………....6

 

             1.3 Hoone ja territoorium ……………………………………………………………..6

 

1.4 Hetke majanduslik olukord ………………………………………………..…….6

 

2. Lasteaia missioon, visioon, eesmärgid, põhiülesanne ja põhiväärtused …………………………………………………………………………………………………….8

 

            2.1 Missioon ………………………………………………………………………….....8

 

            2.2 Visioon …………………………………………………………………………………………………….......8

 

2.3 Eesmärgid ……………………………………………………………………………………………………8

 

            2.4 Põhiülesanne ………………………………………………………………………………………………8

 

            2.5 Põhiväärtused …………………………………………………………………………………………….9

 

3. 2011-2015. a arengukava analüüs ……………………………………………….10

 

3.1 Arenduse valdkonnad ja põhisuunad …………………………………………10

 

3.2 Eestvedamine ja juhtimine ……………………………………………………...10

 

3.3 Personalijuhtimine  ……………………………………………………………...11

 

3.4.Õppe- ja kasvatusprotsess ………………………………………………………11

 

3.5 Koostöö huvigruppidega ………………………………………………………...12

 

             3.6 Ressursside juhtimine …………………………………………………………...13

 

4. Arengukava eesmärgid ja tegevuskava aastateks 2016-2020 ………….14

 

4.1 Eestvedamine ja juhtimine ……………………………………………………...14

 

4.2 Pesronali juhtimine ……………………………………………………………...14

 

4.3 Õppe- ja kasvatustegevus ……………………………………………………….15

 

4.4 Koostöö huvigruppidega ………………………………………………………..15

 

4.5 Ressursside juhtimine …………………………………………………………..16

 

4.6 Tegevuskava inventari soetamiseks ………………………………………….16

 

4.7 Personali juhtimine ja lasteaia personal …………………………………..16

 

4.8 Personali koolitusprioriteedid 2016-2020 ………………………………..17

 

4.9 Koolituse korraldamine ……………………………………………………...17

 

5.0 Koolitusvajaduse määratlemise alused ………………………………........17

 

5. Arengukava hindamise, uuendamise ja muutmise kord ………………18

 

 

1. SISSEJUHATUS

Vasalemma Lasteaed “Sajajalgne” arengukava on dokument, mis määrab ära lasteaia arengu põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava viieks aastaks ning arengukava uuendamise korra.

Vasalemma lasteaia arengukava lähtub koolieelse lasteasutuse seaduse § 9
1 arengukavale esitatud nõuetest, asutuse põhimäärusest, lasteaia õppekavast ja Vasalemma valla arengukavast.

Arengukava on koostatud koostöös lasteaia töötajate ja lasteaia hoolekoguga.

Arengukava elluviimist hinnatakse arengukavas esitatud tulemusnäitajate alusel, üks kord aastas, maikuus, vahekokkuvõtteid tehakse eelarveaasta lõpus.

Arengukava täitmisele annab hinnangu lasteaias moodustatud komisjon, kuhu kuuluvad tööandja, töötajate esindus ja hoolekogu liikmed.

Tulenevalt komisjoni hinnangust ja ettepanekutest viiakse arengukavasse täiendused ja parandused lasteaia edasiseks tegevuseks sisse enne uue eelarve koostamist.

Vasalemma lasteaia arengukava on aluseks eelarveeraldiste taotluseks ja omatulude planeerimisel.

1.1 LASTEAIA KIRJELDUS JA TÄNANE OLUKORD
Üldandmed
Asukoht: Tööstuse 3, Vasalemma vald, Harjumaa 76101
Omandivorm: Vasalemma valla munitsipaalasutus
Lasteaed on registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris koodiga
      nr 75002034.
Lasteaiale on antud 03.11.2010. a Haridusministeeriumi koolitusluba nr 6066HTM õppe- ja kasvatustöö läbiviimiseks.

 

Vasalemma lasteaia teeninduspiirkond on Vasalemma vald.

 

Õppekeel: Lasteaia õppe-ja kasvatustegevus toimub eesti keeles integreeritud tegevustena üldõppe alusel mängulise õppena.

 

Tööaeg: lasteaed on avatud E-R 7.00-19.00.
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.  
Telefon: 671 3490; 5308 3734


 

 

1.2 AJALUGU
1945. a juunis avati Vasalemmas mängumuru, asukohaga Jaani tn 17. Mängumuru kestis kaks kuud. Lastevanemad soovisid aga alalist lasteaeda, kuid selleks puudusid ruumid. Pika otsimise peale sai lasteaed oma maja, Pärna tn 10, mis aga vajas remonti. Lastevanemate ja lasteaia töötajate poolt tehti põhjalik remont. 15. septembril 1945. aastal alustas lasteaed oma tegevust. 1970. aastal saadi maja ka sõimeealiste laste jaoks Lootuse tänava majas. Nendes majades töötati kuni aastani 1980, mil kohandati lasteaiaks 2-korruseline maja Vasalemma alevikus, Tööstuse tänaval. Lasteaiahoones on siiani kaks liitrühma: noorem ja vanem. Alates 1991. aastast kuulub Vasalemma Lasteaed Vasalemma Vallavalitsusele. Vasalemma Lasteaia 60. juubelisünnipäevaks valmis raamat “Vasalemma Lasteaia lugu”.
2005. aasta suvel ehitati lasteaiale oma katlamaja ja teostati I korruse kapitaalremont.
2007. aastal remonditi II korruse ruumid. 2013. a sai lasteaia õueala uuendatud ja kaasaegsemad mänguvahendid. 2014. a toimus köögi remont ja tänu annetustele saadi kööki uus sisustus.

 

1.3 HOONE JA TERRITOORIUM
Vasalemma lasteaed asub Vasalemma alevikus, kahekordses projektiga kohandatud kivist majas. Alumisel korrusel on noorem liitrühm, direktori kabinet ja köök. Ülemisel vanem liitrühm.

Lasteaial on oma võrkaiaga ümbritsetud aed, kus asub pesuköök koos abihoonete ja katlamajaga. Samuti asuvad territooriumil kiiged, liumägi, ronimisredelid, liivakast, varjualune (õuesõppeks, õueürituste läbiviimiseks jne).

1.4 HETKE MAJANDUSLIK OLUKORD
Vasalemma lasteaed on Vasalemma valla munitsipaalalluvusega lasteasutus.

 

Lasteaial on Vasalemma Vallavolikogu poolt kinnitatud eelarveosa Vasalemma valla eelarvest.
Lasteaia rahastamine toimub:

 

 • valla eelarvelistest vahenditest;

 • vanemate poolt kaetavast osast (osalus- ja õppetasu: 25 eurot kuus septembrist 2016 ja toiduraha 1,80 eurot päevas).

 

2003. aastal paigaldati lasteaiale uus katus.
2004. aastal kaasajastati köögi abiruum.
2005. aastal toimus I korruse kapitaalremont ja ehitati katlamaja.
2007. aastal toimus II korruse kapitaalremont.
2013. aastal toimus köögi remont ja mänguväljaku uuendamine.
2014. aastal ehitati varikatusealune mänguväljakule.
2015. paigaldati õuealale videovalve.


2. LASTEAIA MISSIOON, VISIOON, EESMÄRGID, PÕHIÜLESANNE JA PÕHIVÄÄRTUSED

 

 2.1 MISSIOON
Vasalemma lasteaia missioon on pakkuda koolieast noorematele lastele hoidu ja alusharidust,   toetades ja nõustades lapse perekonda ning soodustades lapse kasvamist, arenemist ning tema individuaalsuse arvestamist.

 

2.2 VISIOON
Vasalemma lasteaed on mitmekülgse õpikeskkonnaga tervist edendav lasteaed. Vasalemma lasteaed soodustab lapse emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ning kehalist arengut. Lasteaiast kooliminev laps usub endasse, on loov, õpihimuline, eetiline ning avatud.

 

2.3 EESMÄRGID
Vasalemma lasteaia eesmärgiks on:

 

 • väärtustada oma maa kultuuri ja

 • luua soodsad tingimused lapse kõlbeliste väärtuste kujunemiseks, tema arendamiseks ja õpetamiseks, et laps edaspidises elus oskaks teha valikuid ning seatud eesmärke realiseerida.

 

2.4 PÕHIÜLESANNE

 

Vasalemma lasteaia põhiülesandeks on luua võimalused ja tingimused lapse kujunemisel isiksuseks, kes on sotsiaalselt tundlik, ennastusaldav, kaasinimestega arvestav ning loodust hoidev.

 

Vasalemma lasteaed oma eesmärkide saavutamiseks seab ülesandeks:

 

 • arendada kodu ja lasteaiavahelist koostööd, et toetada iga lapse arengut;

 • väärtustada tervist, liikumist ja keskkonda;

 • liikuda kaasa uuendustega (lasteaed kui õppiv organisatsioon);

 • tagada lasteaias kvalifitseeritud, stabiilne ja professionaalne personal, kes on oma tööks motiveeritud.

 

2.5 PÕHIVÄÄRTUSED
Vasalemma lasteaed väärtustab:

 

 • kodusust

 • loovust

 • turvalisust

 • hoolivust

 • tolerantsust

 • sõprust

 

3. 2011-2015 ARENGUKAVA ANALÜÜS

 

Lasteaia pedagoogiline nõukogu on hinnanud arengukava täitmist ja toonud välja parendustegevused järgnevates valdkondades:

 

3.1 ARENDUSE VALDKONNAD JA PÕHISUUNAD

 

3.1.1 Eestvedamine ja juhtimine

 

Rakendatud sisehindamissüsteem toetab lasteaia arengut.

 

3.1.2 Personali juhtimine

 

Personal on tasakaalustatult koolitatud, motiveeritud ja ühise meeskonnana tegutsev.

 

3.1.3 Õppe- ja kasvatusprotsess

 

Rakendatud õppe- ja kasvatustöö on lapsest lähtuv.

 

3.1.4 Koostöö huvigruppidega

 

Huvigrupid on kaasatud lasteaia õppe- ja kasvatustegevustesse ning osalevad aktiivselt parendustegevuses.

 

3.1.5 Ressursside juhtimine

 

Lasteaed on kaasaegne, turvaline ja arendav õpi- ja töökeskkond.

 

3.2 EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE

 

 • Eestvedamine ja juhtimine on orienteeritud lapse arengut toetavatele tegevustele.

 • Lasteaias toimib kaasav juhtimistegevus, personal osaleb lasteaia põhitegevusi mõjutavate otsuste tegemisel läbi osaluse: pedagoogiline nõukogu, infotunnid, arenguvestlused, üritused jm.

 • Sisehindamise korraldus on protsessipõhine ja süsteemne ning toetub reaalsetele, järjepidevatele, analüüsist tulenevatele hindamistegevustele.

 • Lasteaia põhiväärtustele toetudes on viie aasta jooksul loodud või uuendatud järgmised strateegilist juhtimist toetavad dokumendid: pedagoogide iseseisva enesetäiendamise kord; koolivalmiduskaart; riskianalüüs; õpetaja sisekontrollileht; õppetegevuse vaatlusleht.

 

 

 

Parendustegevused:

 

1. Sisehindamiseks vajalike tulemusnäitajate analüüsimine ja ühtlustamine.

 

2. Sisehindamise tulemuste võrdlemine teiste lasteaedadega.

 

3. Koostada ja rakendada õppe- ja kasvatustöö asjaajamise kord.

 

3.3 PERSONALIJUHTIMINE

 

 • Personal on haaratud lasteaia arendustegevusse, eesmärkide seadmisse ja hindamisse.

 • Personali arendamisel on lähtutud pedagoogide kvalifikatsioonist, sisehindamistulemustest ja töötajate arendamisplaanidest.

 • Koolitustel on osalenud nii pedagoogid kui abipersonal, lasteaed väärtustab meeskondlikku õppimist.

 • Pedagoogidel on võimalus juhtida teadlikult oma iseseisvat enesetäiendamist.

 • Koostöös personaliga on välja töötatud ja rakendunud personali tunnustus- ja motivatsioonisüsteem, milles oluline koht on mitterahalisel motiveerimisel.

 • Personali initsiatiivi julgustatakse ja otsustusõigust delegeeritakse.

 

Parendustegevused:

 

1. Rakendada enam pedagooge sisekoolitajatena õpetajate abide pedagoogilise kompetentsi tõstmiseks.

 

2. Koolitusplaani koostamisel arvestada rohkem nii lasteaia strateegilisi kui ka personali huve ja vajadusi.

 

3. Personali vaimse tervise hoidmine/tugevdamine läbi nõustamiste, koolituste ja ühisürituste.

 

4. Motiveerivate koolituste korraldamine ja rakendamine.

 

3.4 ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS

 

 • Lastele on loodud tingimused igakülgseks arenguks.

 • Õpi- ja kasvukeskkonna kujundamisel lähtutakse lastest, nende turvalisusest ja soovidest.

 • Lapse arengut jälgitakse aastaringselt ning sellest tehakse kord aastas kokkuvõte lapse arengu tabelisse.

 • Kord aastas toimuvad arenguvestlused lapsevanematega, milles analüüsitakse lapse arengut ja tehakse kokkuvõtteid edaspidiseks.

 • Lapse koolivalmiduse jälgimiseks on välja töötatud koolivalmiduse hindamismaterjalid.

 • Lasteaia õppekava analüüsitakse juunis ja viiakse sisse parendused järgmiseks õppeaastaks.

 • Lasteaial on informatiivne koduleht, millel on kajastatud üld- ja päevakajaline informatsioon.

 • Kaasatud on tugispetsialistid (psühholoog, eripedagoog, logopeed), toetamaks lapse arengut ja nõustamaks lapsevanemaid ning õpetajaid.

 

Parendustegevused:

 

1. Liikumis- ja liikluskasvatuse tõhustamine läbi ainekavade muutmise.

 

2. Süstematiseerida õppekirjandus ja koostada/kasutada digitaalseid õppe- ja kasvatustegevust toetavaid õppematerjale.

 

3. Õuesõppe rakendamine õppetegevuse igapäevase osana.

 

4. Kaasata veelgi rohkem tugispetsialiste, nõustamaks lapsi, lapsevanemaid ja õpetajaid.

 

3.5 KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA

 

 • Infovahetus huvigruppidega on süsteemne (vestlused, koosolekud, teabetahvel, e-post, kodulehekülg, facebook).

 • Lapsevanemad ja hoolekogu on kaasatud lasteaia arendustegevusse.

 • Lastevanematel on võimalus osaleda lasteaiaelu korralduses ja rühmavälistes tegevustes.

 • Hea koostöö kooliga (eelkool, ühisüritustest osavõtt), vallavalitsusega (raamatupidamine, haldusspetsialist, keskkonnaspetsialist jne), huvikeskusega, valla pensionäride ühendusega, Harju-Madise kirikuga, ümberkaudsete ettevõtjatega
  (Akso-Haus), teiste maakonna lasteaedadega (Klooga, Keila Miki, Padise jne), Ämari Lennubaasiga (koristustalgud, õppekäigud), keskkonnaametiga, Keila Kultuurikeskusega jne.

 

Parendustegevused:

 

1. Koostöö kavandamine tervist edendavate lasteaedadega.

 

2. Lastevanemate rahuloluküsimustike redigeerimine ja veebipõhise vormi loomine.

 

3. Korraldada 2 korda aastas rühmakoosolekuid.

 

4. Täienda lasteaia kodukorda informatsiooni kättesaadavuse osas erinevatest olukordadest lähtuvalt.

 

5. Luua loengusari/vestlusring „Lastevanemate Kool“.

 

6. Parendada koostööd piirkonna lasteaedadega parima töökogemuse jagamiseks.

 

3.6 RESSURSSIDE JUHTIMINE

 

Eelarve koostamisel peetakse läbirääkimisi lasteaia personali, hoolekogu ja valla vastava ala spetsialistidega.

 

 • Eelarveliste ressursside juhtimisel on loodud seosed õppe- ja kasvatusprotsessiga, eelarve prioriteedid tulenevad lasteaia õppekavas ja arengukavas kavandatu ellu viimisest.

 • Koostöös lastevanematega oleme saanud lasteaia kööki kaasaegse mööbli, nõudepesumasina ja pliidi.

 • Lasteaia pedagoogidel on võimalus õppekasvatustöös kasutada sülearvutit ja projektorit.

 

Parendustegevused:

 

1. Soetada rühmadesse nõudepesumasinad, et säästa ressursse: õpetajate abide aega, vett ja pesuvahendeid.

 

2. Abihoone katuse vahetus ja pesuköögi remont.

 

3. Täiendada lasteaia mänguväljakut uute kaasaegsete mänguvahenditega.

 

4. Lasteaia õpi-, kasvu- ja töökeskkonna täiendamine.

 

4. ARENGUKAVA EESMÄRGID JA TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2016-2020

 

4.1 Eestvedamine ja juhtimine

 

 • Lasteaia sisehindamissüsteemi arendustöö on kavandatud.

 • Asjaajamise kord toetab lasteaia eesmärkide elluviimist.

 • Lasteaia direktor on kaasanud personali otsustusprotsessidesse nii arengukava koostamisel, missiooni, visiooni, põhiväärtuste sõnastamisel kui ka rakendamisel.

   

 

Tegevus

2016

2017

2018

2019

2020

Vastutaja

Arengukava analüüsimine ja uue koostamine

x

x

x

x

x

direktor

Sisehindamissüsteemi edasi arendamine:

* vajalike tulemusnäitajate analüüsimine ja ühtlustamine

* tulemuste redigeerimine ja reaalsete hindamis-tegevustega vastavusse viimine

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

direktor

Asjaajamise korra uuendamine ja rakendamine

x

x

 

 

 

direktor

 

4.2 Personali juhtimine

 

 • Personal on motiveeritud ja koolitusplaani koostamisel arvestatakse lasteaia strateegilisi kui ka personali huve ja vajadusi.

 • Pedagoogid viivad läbi sisekoolitusi õpetajate abidele ja teistele asjast huvitatutele.

 • Personali infotehnoloogilised oskused on parendatud ja need rakenduvad igapäevatöös.

 

Tegevus

2016

2017

2018

2019

2020

Vastutaja

Personali koolituskavade hindamine, uute koolitus-kavade koostamine ja elluviimine

x

x

x

x

x

direktor

Personali arendamine sisekoolituste kaudu:

väärtuskasvatus

 

 

x

 

 

 

 

direktor

õuesõpe

integreeritud tegevused

 

x

 

x

 

x

x

 

Personali tunnustamine sisekoolituste eest õpetajate abidele

x

x

x

x

x

direktor

Infotehnoloogiliste teadmiste rakendamine igapäevatöös

x

x

x

x

x

direktor

 

4.3 Õppe- ja kasvatustegevus

 

 • Õppekava arendamine on loonud lastele arenguvõimalusi liikumis- ja liikluskasvatuses.

 • Õppekirjandus on süstematiseeritud, täienenud ja on loodud digitaalsete õppematerjalide kaust.

 • Õppetegevuste läbiviimisel lähtutakse lapsekesksest õpikäsitusest, väärtustatakse praktilisi, valikuid ja loovaid võimalusi pakkuvaid tegevusi, arutelusid ja vestlusi.

 

Tegevus

2016

2017

2018

2019

2020

Vastutaja

Maksumus

Õppekava on täienenud arenguvõimalustega liikumis- ja liikluskasvatuseks

x

x

x

x

x

õpetajad

 

Õppekirjanduse süstematiseerimine Loodud digitaalsete õppematerjalide kaust

x

x

x

 

 

 

x

 

õpetajad

 

Kiusamisest vaba lasteaed-liitumine/
rakendumine

x

x

x

x

x

õpetajad/

kogu personal

200 €

Esmaabi võtete õpetamine kooliminevatele lastele

x

x

x

x

x

tervishoiutöötaja/

õpetajad

 

 

          4.4 Koostöö huvigruppidega

 

 • Lasteaed on liitunud Tervist Edendavate lasteaedadega.

 

 • Loodud on veebipõhine rahuloluküsimustik vanematele.

 • Rakendunud on „Lastevanemate Kool“.

 

Tegevus

2016

2017

2018

2019

2020

Vastutaja

Koostöö Tervist Edendavate Lasteaedadega

x

x

x

x

x

direktor

Veebipõhise rahulolu küsimustiku väljatöötamine lastevanematele ja rakendamine

x

x

x

x

x

direktor

Koostöös lasteaia peda­googide ja lastevanematega on kavandatud/rakendunud „Lastevanemate Kool“

x

x

x

x

x

direktor/
õpetajad

Koostööpartnerite tunnustamine lasteaia heaks tegutsemise eest

x

x

x

x

x

direktor

Koostöö valla ja piirkonna erinevate lasteaedadega (õpetajate lahtiste tegevuste külastamine, ühisüritused, koolitused - parima kogemuse jagamiseks (Rummu l/a, Keila Miki, Padise l/a, Paldiski l/a jne)

x

x

x

x

x

direktor/
õpetajad

 

4.5 Ressursside juhtimine

 

 • Lasteaias on loodud kaasaegne, tervislik ning turvaline õpi- ja töökeskkond.

 • Lasteaed on varustatud kaasaegsete infotehnoloogiliste vahenditega.

 

Tegevus

2016

2017

2018

2019

2020

Vastutaja

Maksumus

Abihoone katuse vahetus

x

 

 

 

 

direktor

1500 €

Pesuköögi remont

 

x

 

 

 

direktor

1500 €

Lasteaia mänguväljaku vahendite uuendamine

x

 

x

 

x

direktor

2000 €

Nõudepesumasinad rühmadesse

 

 

 

x

 

direktor

800 €

Lasteaia välisfassaadi remont

 

 

x

 

 

direktor

15000 €

Moodulitest rühma/saali ehitus

 

 

 

 

x

direktor

 

 

4.6 Tegevuskava inventari soetamiseks

 

Laste toidunõude ja voodipesu uuendamine

2016

direktor

vallavalitsus

 800 eurot

Nurgariiul nooremasse rühma

2017

direktor

vallavalitsus

 200 eurot

Külmik

2017

direktor

vallavalitsus

 400 eurot

Sügavkülmik

2018

direktor

vallavalitsus

 400 eurot

Puutetundlik tahvel vanemasse rühma

2019

direktor

vallavalitsus

1300 eurot

 

4.7 Personali juhtimine ja lasteaia personal

 

 • Personal on motiveeritud ja koolitusplaani koostamisel arvestatakse lasteaia strateegilisi kui ka personali huve ja vajadusi.

 • Pedagoogid viivad läbi sisekoolitusi õpetajate abidele ja teistele asjast huvitatutele.

 • Personali infotehnoloogilised oskused on parendatud ja need rakenduvad igapäevatöös.

 

Tabel 1. Personali arv, ametikohtade jaotus ja haridus (andmed seisuga september 2015).

 

Personal

Töötajate arv

Ametikohti

Haridus

Haridus

Haridustase

 

 

 

Ped.

Muu

 

Pedagoogiline

5

5

5

-

5 - kõrg

Abi

6

5 (2 õpetaja abi töötavad ½ kohaga)

-

6

1-kõrg 3- kesk-eri 2-kesk

Kokku

11

10

5

6

6-kõrg 3-kesk-eri 2-kesk

 

 

 

4.8 Personali koolitusprioriteedid 2016-2020

 

 

 

Koolitus

2016

2017

2018

2019

2020

vastutaja

Evakuatsioonikoolitus

kogu personalile

x

 

 

x

 

direktor

kogu personalile

Esmaabikoolitus

kogu personalile

 

 

x

 

 

direktor

 

Toiduhügieenikoolitus

toidukäitlejatele

x

 

 

x

 

direktor

Meeskond ja koostöö

x

 

 

 

 

direktor

Väärtused organisatsioonis

 

x

 

 

 

direktor

IT kasutamise koolitus (puutetahvel, õppeprogrammid)

 

x

 

 

 

direktor

Hariduslike erivajadustega laste toetamine

 

 

x

 

 

õpetaja Ulvi Pillart

Tervist edendavate lasteaedade programmi koolitus/rakendumine

x

x

x

x

x

õpetaja Marve Piilbak/kokk Kadri Sinijärv/direktor

Muusika läbi aastaaegade

 

 

 

 

x

õpetaja Viive Roosileht

 

4.9 Koolituse korraldamine
Asutuse tasandil:

 

 • direktor korraldab arengukoosolekuid töötajate koolitamiseks, lähtuvalt nende koolitusvajadustest;

 • õpetaja tegevus koolitajana - ainekomisjonides osalemine, koolitusest tagasiside andmine ped. nõupidamistel, praktilise õppuse korraldamine;

 • lastevanemate koolitamine - õpetaja tegevus rühmakoosolekul.

 

Maakonna ja riiklikul tasandil:

 

 • osaleda maakonna ja riiklike koolitusasutuste poolt korraldatud koolitustel.

 

5.0 Koolitusvajaduse määratlemise alused
Töötajate koolitusvajadus määratletakse töötajatega läbiviidava arenguvestluse ning nende  kirjaliku eneseanalüüsi tulemusena.


5. ARENGUKAVA HINDAMISE, UUENDAMISE JA MUUTMISE KORD

 

Arengukava täitmist analüüsib lasteaia personal ja hoolekogu iga õppeaasta lõpus.
Arengukava hindamisel lähtutakse:
-    täidetud eesmärkide osakaalust;
-    lapsevanemate rahulolu uuringutest;
-    personali analüüs-hinnang tegevusest.
Lasteaia pedagoogide nõukogu ja hoolekogu vaatab arengukava igal õppeaastal vähemalt ühel korral üle. Arengukavasse tehakse muudatusi vajadusel üks kord aastas, uue õppeaasta alguses.
Arengukavas muudatuste sisseviimisel võetakse aluseks eelmise perioodi analüüs – hinnangu tulemused ja Vasalemma valla arengukava muudatused.
Arengukava kinnitamine ja muutmine toimub Vasalemma Vallavolikogu poolt sätestatud korras.